استنت گذاری در بیمار مبتلا به سرطان معده

1,572
وجود سرطان سبب انسداد خروجی معده و ابتدای روده باریک شده بود به همین دلیل در این قسمت توسط دستگاه اندوسکوپی، استنت بلند فلزی در محل تومور و تنگی گذاشته شد و مجرا باز گردید.
pixel