توجیهات بهائیان درباره عدم اجازه حضور زنان در بیت العدل

675

منبع:mobinmedia.ir -یکی دیگر از ادعا های بهائیت مساوی دانستن حقوق زن و مرد می باشد اما آیا زن ها حق شرکت در بیت العدل را دارند؟ -بهائیت-انگلیس-بها الله-نقد بهائیت-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 758 دنبال کننده