فیلم پروژه فیلتر نمونه FBMC برای ارتباطات نسل پنجم شبکه تلفن همراه با MATLAB

55

پروژه فیلتر نمونه FBMC برای ارتباطات نسل پنجم شبکه تلفن همراه با MATLAB در لینک زیر: https://netsimulate.net/fbmc-filter-for-5g-communications-through-wireless-interface-with-matlab

pixel