جرب شایع سگها در گربه

2,160
سارکوپتس جربی شایع در سگ هاست اما در گربه ها بسیارکم دیده می شود. در این فیلم تصاویر گربه ای مبتلا به جرب سارکوپتس را میبینید
pixel