ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

حرکت اجتماعیِ «کور باشید و اعتماد کنید»

471
471 بازدید
اشتراک گذاری
پاسخ به شایعه در این 9 عکس، کثیف ترین موجود زمین را ببینید. در حالی که نوشته ای در کنار اوست: من مسلمانم و به شما اعتماد دارم ... در لینک : http://wikihoax.org/A5M9X
pixel