توسعه وجودی انسان به وسیله صبر

149
انسان زمانی دچار اضطراب می شود که فکر کند دیگر وقت ندارد. کسی که ادب به هستی دارد، ادب به خودش دارد، دچار صرافت و دستپاچگی و اضطراب نمی شود. می داند که وقت دارد! چون ارزش هر فرد به صبری است که از خودش نشان می‌دهد. | استاد فرشاد فردابراهیمی | با ما همراه شوید: @fortuner
pixel