افتتاحیه نمایشگاه کتاب در مدرسه

189
هدف از برگزاری این نمایشگاه و فروشگاه آشنا شدن دانش آموزان با کتابهای متناسب با سن ابتدایی
pixel