اجرای استاد توزی در فاطمیه شهرستان گناوه

995

اجرای کربلایی حسن توزی در فاطمیه شهرستان گناوه با تصویر برداری حاج محمد بهمنیاری