نحوه تردد پرسنل از گیت های كنترل تردد صائلا

375

این گیت های شیشه ای در یك مجتمع بسیار بزرگ پتروشیمی با تعداد پرسنل ٥٠٠٠ نفر نصب شده است Www.saela-electronics.com