جشن شکرگزاری دبیرستان دخترانه علوی متوسطه اول شرق تهران

332
جشن شکرگزاری به زبان انگلیسی توسط دانش آموزان دختر متوسطه اول علوی برگزار گردید.
pixel