ساخت موتور الکتریکی ساده ...

6,986
سلام :آزمایش 23 دستورالعملی ,آزمایشگاه یازدهم -باتشکر ازاستاد: خیاطان از مولفین کتاب . سایت آموزش ایرانی : (www.irAmooz.ir ) - کانال آزمایشگاه علوم : ( https://t.me/AZoloom )
pixel