تفاوت شرطی‌شدن کلاسیک و کنش گر

78

چرا انسان‌ها به محرک‌ها با رفتار معینی واکنش می‌دهند؟ آیا رفتار می‌تواند در پاسخ به نتایج اعمال، تغییر پیدا کند؟ «پگی اندور» توضیح می‌دهد چگونه مغز می‌تواند محرک و پاسخی را که ارتباط منطقی به هم ندارند را با هم جمع کند، امری که با آزمایش معروف «ایوان پاولوف» در سال ۱۸۹۰ ثابت شد؛ و توضیح این که چگونه تقویت (پاداش) و مجازات می‌توانند تغییرات رفتاری را سبب شوند.