بحث با برادر سنی : مسح یا شستن پاها در وضو؟

244

منبع:velayattv.com - ببحث با برادر سنی : مسح یا شستن پاها در وضو؟ پاسخ کارشناس شیعه به ایشان-شیعه-سنی-شبکه ولایت-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 757 دنبال کننده