یوبوت - تنش و تغییرشکل سقف یوبوت تحت بارگذاری دینامیکی

340

در این ویدئو یک چشمه از سقف یوبوت با دهانه 15 متر در 15 متر تحت بارگذاری دینامیکی قرار گرفته و تنش و تغییرشکل های سقف نمایش داده می شود. http://modiransaze.com