فناوری TwingTec برای مهار انرژی باد در ارتفاعات

754

This illustration shows how the TwingTec system is producing electricity from the wind.