آشنایی با ربا و رباخواران از دوران کودکی

145

تعجب کودک خردسال از تعدد رباخانه های موجود در شهر __ ✊️نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا