در گذشته به رسول الله توهین کرده ام،اکنون توبه کرده‌ام.آیا توبه ام قبول است؟

124