توضیحات دکتر رضا غلام نیا در خصوص همایش و نمایشگاه

345

دکتر رضا غلام نیا مدیر پنل عملیات و اطفا اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی وایمنی شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی