چگونه در سامانه LMS بهتر امتحان بدهیم؟!!

921
گفتگو با مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون نکات فنی شرکت در امتحانات مجازی
pixel