قنات قصبه گناباد

387

ثبت جهانی شدن قنات قصبه گناباد . خاص بودن قنات و قدمت تاریخی آن