آموزش نوغانداری - پرورش کرم و پیله ابریشم

1,256

کلیپ آموزش نوغانداری از تولیدات شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و وزارت جهاد کشاورزی است که با توجه به پیوستگی زنجیره تولید، در کانال شبکه منتشر می گردد. امید آنکه مفید فایده و بهره برداری قرار گیرد.