حکایت عکاسی عصاره ملت از موگرینی در بیان ایت الله علم الهدی

183

چگونه می شود که مردمی در فقر و مشکلات غوطه ور هستند و نماینده ایشان در صف سلفی گرفتن از یک دشمن هستند پس باید نیک در انتخاب و رای خودمان بنگریم که چه کسانی نماینده خواهند بود.نماینده واقعی را بشناسیم.