چگونه فورد توانست صنعت اتومبیل سازی آمریکا را بنا کند؟

133
هنری فورد یکی از تاثیرگذارترین صنعتگران آمریکایی است...هنری از طریق شرکتش زندگی آمریکایی ها را متحول ساخت..... این ویدئو توسط آدیبل تهیه شده و براساس زندگینامه هنری فورد است............ .....................................................................نیکپیام رسانه کسب و کار ایرانیان .........................................................................www.nikpayam.com/news
pixel