مصاحبه با محمدرضا قهرمانی – کارشناس ارشد فروش سازمانی شرکت مبین نت

7
گزارش تصویری تک تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96 مصاحبه با محمدرضا قهرمانی - کارشناس ارشد فروش سازمانی شرکت مبین نت
1 سال پیش
#
pixel