نشست علمی «استانی شدن انتخابات انتخابات، فرصت ها و آسیب ها» در دانشگاه مفید

239

نشست علمی «استانی شدن انتخابات انتخابات، فرصت ها و آسیب ها» با نگاهی حقوقی و جامعه شناختی توسط آقایان دکتر سیداحمد حبیب نژاد، دکتر سیدعلی اکبر منتظری، دکتر حسین گودرزی - چهارشنبه 18 اردیبهشت 98- دانشگاه مفید