اگر در آسانسور گیر کردیم چه باید بکنیم؟

799

هنگام زلزله اگر در آسانسور هستید در اولین طبقه پیاده شوید!