عملیات پایان دوره و انتقال اطلاعات در نرم افزار ایده آل سیستم

94
در این ویدئو نحوه انتقال اطلاعات مالی به سال مالی جدید در نرم افزار حسابداری ایده آل سیستم به صورت کامل توضیح داده شده است.
pixel