طرح حمایت معیشتی

20,170
هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است
pixel