ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی - 950130

157

محوریت صحبت پیرامون مشکلات کشاورزان و مهمان ویژه معاون وزیر کشاورزی آقای عباس کشاورز