از شهرستان ازنا برای آموزش حسابداری آمدم و اکنون حسابدار هستم

223

داستان تصمیم تا عمل این جوان لرستانی بسیار دیدنیست!!!

pixel