واقعیت زندگیت رو بساز!

319

همه انها میدانند تجربیاتی که در درون بدن خودمان می توانیم داشته باشیم به نحوی بر جهان اطراف ما تاثیر می گذارد چه نیرویی در سنت و در سیستم اعتقادی شما وجود دارد با چه نیرویی با جهان متصل می شوید؟ چه نیرویی همه چیز را در کنار هم نگه می دارد؟ http://www.monyms.ir http://telegram.me/monyms

۱۱ ماه پیش
# ذهن