وضعیت ضریب جینی

263

«وضعیت اقتصادی ما از آمریکا هم بهتر است» آمارهای جهانی می گوید ضریب جینی ما از آمریکا و روسیه هم کمتر است. ضریب جینی کمتر یعنی توزیع عادلانه تر ثروت.