تغییرات حواس پنجگانه، راهکارهای سازشگری با آنها. قسمت ۲

164
خانم تیپا اسنو در این ویدیو بما می آموزد که چگونه، با توجه به پیشرفت بیماری و از دست دادن توان درک موقعیت توسط بیمار، مراقبت کردن از وی را کاری دلچسپ، آرام و بدور از استرس، و در نهایت ایمنی انجام دهیم. در بیشتر موارد، مراقب با عدم آگاهی و عدم دریافت آموزش لازم، محیط زندگی را برای بیمار و اطرافیان پر مخاطره و پر اضطراب می کند. نتیجه آن آسیب دیدن طرفین است.
pixel