عالم اهل سنت: وهابیت از اهل سنت خارج است.

2,425
پایگاه نقد وهابیت 82 دنبال‌ کننده

سعید عبداللطیف فوده عالم اهل سنت شافعی مذهب اهل اردن در مورد چرایی خارج بودن سلفیه و وهابیت از اهل سنت و جماعت را توضیح می دهد.

pixel