لیموزین جدید پوتین رونمایی شد

875

لیموزین جدید پوتین به نام Senat در نمایشگاه مسکو رونمایی شد. وب سایت برقع borqe.ir/car

خودروتست
خودروتست 163 دنبال کننده