بازیافت سینی پذیرایی هواپیما به حباب کریسمس:قسمت1

163

در این ویدئو نحوه بازیافت سینی های نوشیدنی داخل هواپیما را به حباب های تزئینی می بینیم. در قسمت1 شاهد فرایند تولید مواد اولیه از این سینی ها هستیم و در قسمت2 نحوه تولید این ساخته های تزئینی را خواهیم دید. این ویدئو به زبان انگلیسی می باشد.

زبالند 6 دنبال کننده
pixel