جراحی بینی گوشتی با استفاده از قالب کنترلی

8,538

بینی های گوشتی با پهنای زیاد عموماً بینی هایی با ضخامت و حافظه پوستی زیاد هستند که بسیاری از افراد در مورد جراحی این نوع بینی و برگشت پذیری آن نگرانی دارند. برای این افراد توصیه میشود که با استفاده از طراحی سه بعدی میزان تغییرات را پیش از انجام جراحی ببینند و متناسب با اجزای چهره جراحی کنند. بینی های گوشتی برگشت ندارند و میزان تغییرات آن ها نسبت به بینی استخوانی کمتر است. 02126202041 02126202056