عاملان اصلی نسل کشی مسلمانان سربرنیتسا

547

آیا تاثیر نسل کشی از حافظه ی یک ملت پاک میشود؟

کاست
کاست 149 دنبال کننده