ماه مهمانی خدا(کردی سورانی) 17

54

کارشناس: داوود بصارتی _مجری: محمد زکی توری