طراحی ربات تانگ (program)

51

طراحی ربات تانک (program)- آموزش برنامه نویسی و ساخت ربات- آموزشگاه رباتیک ماتریس- -www.matrisrobotic.com -Email: info@matrisrobotic.com -اینیستا: @matris_robotic -تلفن: 09144001257