انواع محتواهای آموزشی ارائه شده در سامانه آموزش مجازی

494

گفته های مهندس الهام سالاری نسب درمورد انواع محتواهای آموزشی ارائه شده در سامانه مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد