ازمشاوره تا انتخاب با پارسه

1,353
فایل مصاحبه آقای دکتر سینا کوشا رتبه تک رقمی آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 1398 (از داوطلبان موسسه پار‌سه ) . @dparseh86 . نتايج درخشان رتبه هاي برتر گواهیست بر اين ادعا: پارسه همواره پيشرو و بدون رقيب
pixel