پاندا وحشی غول پیکر در مزرعه پرورش خوک در چین خطر

358

پاندا وحشی غول پیکر رومینگ را در مزرعه نزدیک خوک در چین کشف کرد. پاندا غول پیکر وحشی در نزدیکی یک مزرعه خوک در آبه تبت و ریاست مجلس قیان استان سیچوان جنوب غربی چین چیده شد. فیلم فیلم پاندا غول پیکر توسط کشاورزان محلی گرفته شد، نشان داد پاندا غول پیکر که از تپه سرگردان است و به دنبال غذا در نزدیکی یک مزرعه خوک است.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده