سخنرانی دکتر طهرانچی در مراسم از استقبال از ورودی‌های 99 دانشگاه آزاد اسلامی

117
سخنرانی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم استقبال از نودانشجویان سال 1399
pixel