بیاموزیم چگونه بیاموزیم | عبدالهادی عمرانی | تداکس جوانان تهران

2,637
راه های متعددی برای آموختن مفاهیم چه ساده و چه پیچیده وجود دارد؛ قصد داریم با چالش کشیدن مفاهیم و راه های آموختن با روش جدیدی آشنا شویم تا هم بهتر بیاموزیم، هم بهتر آموزش دهیم.
pixel