روش های تدبر در قرآن كریم

361
تدبر در قرآن انواع مختلفی دارد : 1- تدبر در یك بخش از آیه با مقایسه آن با بخش های دیگر همان آیه 2- تدبر در یك آیه با آیه یا آیات مشابه 3- تدبر در یك آیه با مقایسه آن با سوره یا سوره ها ... / گاهی جست و جوی یك واژه در آیات قرآن زمینه خوبی برای تدبر و تفكر در قرآن كریم است. // فرهنگ آموزش قرآن در آموزش وپرورش ایران : http://quran-edu.blogfa.com
pixel