بچه فیل ماهی خاویاری ** 09113846944

1,772
عواملی که پرورش دهنده نیاز دارد بداند مانند رشد ماهیان و عواملی كه روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی، در درجه اول اهمیت قرار دارند، زیرا حداكثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی اوست. ماهی جانوری خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود، مجبور به صرف انرژی نیست. www.raibodcaviar.ir فتحی: 09113846944
pixel