آیا فرزند شما در هنگام انجام تکالیفش پایداری به سمت هدف دارد؟

65

آیا فرزند شما در هنگام انجام تکالیفش پایداری به سمت هدف دارد، موسسه پرورش ذهن فرزام، خانم دکتر زهرا امیرآتشانی

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…