دکتر قزلباش: راهکار پیشگیری از کرونا چیست؟

133

دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان: راهکار پیشگیری از کرونا چیست؟

pixel