گفتار 75 ” دنیای درون بشر “

66
بازتابی از تجلی اراده آدمی است و اینکه آدمی باید برای تحقق امر هدایت خود مشخصا سرمایه گذاری کند.
pixel